Yapf.net

PostgreSQL change owner van heel schema

Hoe je redelijk eenvoudig de owner van alle tabellenm views etc een database verandert.

code
CREATE FUNCTION exec(text) returns text language plpgsql volatile
 AS $f$
  BEGIN
   EXECUTE $1;
   RETURN $1;
  END;
$f$;
code
SELECT exec('ALTER TABLE ' || quote_ident(s.nspname) || '.' ||
      quote_ident(s.relname) || ' OWNER TO $NEWUSER')
 FROM (SELECT nspname, relname
     FROM pg_class c JOIN pg_namespace n ON (c.relnamespace = n.oid) 
     WHERE nspname NOT LIKE E'pg\\_%' AND 
        nspname <> 'information_schema' AND 
        relkind IN ('r','S','v') ORDER BY relkind = 'S') s;